Spiwanje – jo medicina

Awtor: Christina Kliem srjoda, 31. januar 2018

To nowe lěto jo mjaztym južo bejnje doprědka kšacało, a kak wuglěda z wašymi pśedewześami za nowe lěto? Sćo se něco prědk wzeli? Ja wam raźim, wopytajśo zasej raz ze spiwanim! Te cytarje wót was, ako we chorje sobu spiwaju, mogu to wěsće wobwěsćiś, až to derje cyni.

Ja myslim hyšći wjelgin rada na zajźonu gódownu namšu w chóśebuskej Serbskej cerkwi, dokulaž jo se tam tak wjele spiwało. Som wót wjele bokow słyšała, až jo se namšarkam a namšarjam to derje spódobało. Wósada jo rědnje wjele kjarližow zgłosyła, chor Łužyca a Serbski sekstet stej mógałej wustupiś a tež małki Kosacojc Kitko z Drjenowa jo gódowny kjarliž zanjasł. Tak jo se nam to gódowne tšojenje wó naroźonem źiśetku we wšakorakich wopisowanjach muzikaliski pśedstajiło.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś