Znankstwa serbskeje studentskeje kultury

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 31. januar 2018
Pśepowdaśe wopokazmow studentskego žywjenja Sorabije ze zachopjeńka 20. stolěśa ze zawóstajeństwa Horsta Heinkego. Na fotografiji: kuratorka Serbskego muzeja Andrea Pawlikowa, Christoph Heinke a Maria Heinke-Probst. Foto: Andreas Kirschke

Z Budyšyna. Serbski muzej tudy jo dostał pśed krotkim někotare eksponaty, kótarež daju nam póglědnuś do žywjenja študentskego towaristwa Sorabija na zachopjeńku 20. stolěśa. Wóni su něga słušali Horstoju Heinkemu (1890–1969), ak jo w Lipsku we lětach 1909–1912 teologiju studěrował a był cłonk Sorabije. Gano jo jogo syn, faraŕ na wuměńku Christoph Heinke (89), te nanowe zawóstajone wěcy muzejoju darił.

Kórjenje Sorabije laže we towaristwje Wendische Lausitzer Predigergesellschaft zu Leipzig, w serbskem prjatkarskem towaristwje, załožonem we lěśe 1716. To jo nejstarše študańske towaristwo w Nimskej, ak až do źinsajšnego dnja eksistěrujo – ako Landsmannschaft Sorabia–Westfalen w Münsteru a serbske towaristwo Sorabija w Lipsku.

K tym pódarjonym wěcam słuša fejfa z mjenjami komilitonow, nejskerjej dar k roztyla-hyśu, pśeto pódla mjenja Heinkego stoj AH, což měni Alter Herr – tak gronje cłonkam študańskich towaristwow, gaž su studium dokóńcowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś