Jutta Kaiserowa dajo nam drogowaś pśez wjele lět

Awtor: Horst Adam srjoda, 17. januar 2018
Jutta Kaiserowa njejo był jano šykowana reportarka, ale jo teke cesto moderěrowała – nic jano w studiju, ale teke „wence“, ako na pśikład 1996 na serbskem swěźenju w Janšojcach. Foto: G. Joppich

Chtož jo wjele, wjele lět źěłał ako redaktor a reportaŕ pśi bramborskem serbskem radiju (to same teke płaśi za redaktorow a redaktorki pla Casnika), ten by mógał zawěsće wó tom, což jo wšykno dožywił, napisaś roman abo druge tłuste knigły. Jadna taka jo Jutta Kaiserowa z Gór. Ako něgajšna młoda sekretarka pśi Domowinje w Dolnej Łužycy jo chopiła w lěśe 1962 źěłaś w serbskej redakciji radija DDR w Chóśebuzu. Až do lěta 2000 jo to cyniła, wót lěta 1990 pśi bramborskem serbskem radiju ORB a rbb. Toś, dogromady 38 lět jo ze swójim pśijaznym głosom serbskich luźi w Dolnej a Górnej Łužycy informěrowała a, to se wě, teke rozwjaseliła, wokśewjeła.

Wjele jo dožywiła a nazgóniła, z wjele, wjele luźimi jo se rozgranjała a jich narska wupšašowała a źěl ze swójich reportažow, rozgronow a drugich pśinoskow a dožywjenjow jo we slědnych lětach, we wuměńkarskem casu, hyšći raz napisała. Bóžko jano małki źěl, za to pak wjelgin interesantny a wažny.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś