Kśě Miłoraz wumóc a nic wótbagrowaś

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 10. januar 2018

Zwěstk „Strukturwandel jetzt – kein Nochten II“ jo se załožył w měrcu 2013 w Rownem. K załožarjam słušaju pótrjefjone wobydlarje, wšake wobswětowe zwěstki a dwě partaji: Lěwica a Zwěstk 90/Zelene. Wóni su kóńc oktobera wózjawili stojnišćo k brunicowemu planoju za Wochožańsku jamu (Tagebau Nochten). Andreas Kirschke jo se rozgranjał dla togo z powědarjom zwěstka Adrianom Rinnertom.

Nowy Casnik: LEAG ma wót 30. měrca nowy koncept za rewěr. Wóni wótstupiju wót wótbagrowanja Trjebina, źěla Slěpego, Rownego a Mułkojc. Kak sćo tencas na tu powěsć reagěrowali?

Adrian Rinnert: Na jaden part z wjelikim wólažćenim a wjaselim, na drugi pak cwiblujucy. Pśeto brunicowy plan za Wochožańsku jamu wobstoj dalej. Wóno njedajo žednu juristisku wěstosć, a teke žedno zlubjenje politiki, až te jsy naslědku wóstanu a se žednje njewótbagruju. Togodla musy brunicowy plan něnto se kradu pśeźěłaś a pórěźiś.

Zwěstk za regionalne planowanje Górna Łužyca–Dolna Šlazyńska jo wótwórił nowu planowańsku proceduru. A wy sćo ned swójo prědne stojnišćo (Stellungnahme) jim zjawili. Dla cog?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś