Te złožone pjenjeze njejsu pśepili – prědny raz!

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 10. januar 2018

Z Gór/Guhrow. Górjańska woklapnica pětk wjacor jo we jadnom nastupanju hynac wótběgnuła ako howacej. Šołtowka Kerstin Jaserowa jo rozkładowała, až gmejna musy swój etat konsoliděrowaś a stakim z mócu pjenjeze žariś. Znowa, w septemberu 2019, kśě pak swěśiś wjeliki jubilej 550 lět prědnego wobspomnjenja jsy, a za to budu pjenjeze pótrjebaś. A wóna jo pšosyła zgromaźone wobydlarje, aby wót togo jim lubego nałoga se tenraz wótchylili a te pjenjeze, ako se na woklapnicy złožuju, njepśepili, ale južo za ten jubilejny wěźeń na bok scynili. Wobydlarje su dejali zgłosowaś. Młogi jo zaprědka coło maršćił, ale naslědku su wšykne se tej pšosbje pśichylili.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś