„Mócnjej za iniciatiwu Minority SafePack wabiś“

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 06. december 2017

Wórjejce/Hoyerswerda. Wót jadnogo miliona trjebnych pódpismow za iniciatiwu Minority SafePack k lěpšemu mjeńšynow we cełej Europje su dotychměst jano jadnab 100.000 zgromaźili [wót redakcije: na jich oficielnem boku stoj tuchylu licba 77.238 – k tomu pak pśipśiźo licba tych, ako su na tradicionelnu wizu pódpisali, stakim nic online]. To jo gronił pśedsedaŕ Domowiny Dawid Statnik na wobradowanju zwězkowego pśedsedarstwa Domowiny pśed tśimi tyźenjami w Wórjejcach (glej teke powěsći na 1. a 2. boce).

Zgromaźone su byli wobjadne, až k raźenju iniciatiwy jo notne, aby do zběranja pódpismow za­pśěgnuli k prědnemu socialne seśi w interneśe, k drugemu pak teke „tradicionelne“ lisćiny, aby mógali luźi na zgromaźinach a pśi drugich tšojenjach wó pódpisma pšosyś. Domowina planujo wšake wabjeńske akcije.

Ta wobydlarska iniciatiwa pomina wót EU, aby wustawiła lěpše europske kazni k woplěwanju mjeńšynowych a regionalnych rěcow. Wóni deje wopśimjeś rěcnu politiku, šulstwo, kulturu, regionalnu politiku, medije, politisku participaciju mjeńšynowych ludow a lěpšy pśistup k statnej pódpěrje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś