Rada załožby jo pšosbu towaristwa „Smy“ wótbiła

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 06. december 2017

Wórjejce/Hoyerswerda. Załožba za serbski lud njebuźo daś žednych pjenjez towaristwoju „Smy“ za pśigótowanje wuzwólowanja prědnego demokratiski wuzwólonego zastupnistwa serbskego luda. To jo wobzam­knuła Rada Załožby za serbski lud na wobradowanju pětk w Wórjejcach. Z tym su wótbili póžedanje iniciatiwy, kótaraž jo ksěła dostaś 300.000 abo 100.000 euro za pśigótowanje wu­zwólowanja prědnego „pśedparlamenta“ (ta suma jo wótwisna wót togo, lěc pśi wuzwólowanju z listom buźo móžno z pomocu amtow identitu wuzwólowarja wobwěsćiś). „Cel teje pšosby njemaka se ze zmysłom załožby, ak jo wopisany we statnem wujadnanju“ – jo rada swójo wobzamknjenje krotko wupšawiła. [We statnem wujadnanju stoj, až „cel załožby jo woplěwanje a spěchowanje serbskeje rěcy a kultury ako znamje identity serbskego luda“]. To wobzamknjenje jo se stało jadnogłosnje – jo nam gronił dowěrnik, ak njoco swójo mě w Casniku zjawiś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś