Sadowe bomy a pór cyglow – howacej njejo nic wóstało

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 15. nowember 2017
Cygle wót kšywa srjejź góle: To su widobne znamjenja něgajšneje jsy Burkhof. Fota: G. W.
Póglěd na Burkhofske jazoro: Wóda jo tudy w slědnych lětach bejnje spadnuła. Pjerwjej jo wóda z bliskego Burkhofskego ługa se do jazora wulewała, něnto pak jo Załožba za źiwe krajiny w Bramborskej ju zastajiła, aby we łuze wěcej wódy było. To wótglědanje jo se raźiło – ług jo wjelgin mokšy, ale za to pak wóda w jazoru dlej a wěcej spadujo.

Srjejź Luboraskeje góle, 6 km pódpołnoc wót Hochoze, na poł drogi do Wjelikeje Lubice, jo až do 1960tych lět lažała małučka wjaska Burkhof (Burghof). Až jeje wobydlarje su ju musali spušćiś, njelažy na wuglu – kaž jo se to howacej w Dolnej Łužycy cesto stało. Wina jo tenraz to wjelike wójarske zwucowaniš­ćo (Übungs­­platz), źož jo sowjetska armeja stacioněrowała. Wóni su w 1960tych lětach napórali nowu stśělarsku smugu, źož su wuknuli stśělanje z pancerami, a wóna jo až ku jsy dosegała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś