Moderny dom za rěd w Slěpem a Rownem

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 15. nowember 2017

Slěpe/Rowne. Dobrowólna wognjowa wobora w Slěpem a Rownem dej skóro dostaś nowy a moderny dom za rěd. Tak jo to póstajone w pótrjebowem planje za šćit pśed wognjom za gmejnu Slěpe. Gmejnska rada jo jen wałtoru tyźeń jadnogłosnje wobzamknuła za pśiduce pěś lět. „Nowa twaŕ jo nuznje notna, pśeto dłujkodobnje źo wó moderne wobstojnosći wobornikow we wobyma jsoma“, jo pódšmarnuł Detlef Slabina, wjednik gmejnskeje wobory. Gmejnska wobora ze swójimi wognjowymi woborami Slěpe, Rowne a Mułkojce stoj pśed wjelikimi wupominanjami. Wóna co ga nadalej wob źeń zwólna byś k zasajźenju a měś dosć šćitajucego rěda za dychanje. „Rowno za wumóženje a za šćit wósobow toś taki rěd trjebamy. Tejerownosći jo nam wažne, až luźi sensibilizěrujomy a jim rozkładujomy, kak mógu se pśed wognjom woplěwaś. Pśizjawjak kurja (Rauchmelder) na pśikład dostanjoš južo za 15 euro w twarskem marku“, jo na pósejźenju gmejnskeje rady gronił Andreas Pudel, wjednik rowniskeje wognjoweje wobory,

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś