To wóni su: te pócesćone z Dolneje Łužyce

Awtor: Gregor Wieczorek srjoda, 25. oktober 2017
Redakcija serbskego magacina za młoźinu Bubak jo dostała Myto Domowiny za dorost. Na pócesćenju w Serbskem domje w Budyšynje su byli (wótlěwa) Anna Krügerojc z Myšyna, Anna Kosakojc z Turjeja, Thomas Döding ze Žylowa, redaktorka rbb Kasia Fidekowa z města a „Bubakowa mama“ Martina Golašojc. Fota: Maćij Bulank

W slědnem Casniku smy južo pisali wót lawreatow Myta Domowiny, ako su wordowali pětk tyźeń dostojnje w Budyšynje pócesćone za swój angažement k lěpšemu serbskego luda. K tym tśom lawreatam głownego myta słuša jadna z Dolneje Łužyce – Margot Hašcyna z Drjenowa. Mytowański wuběrk jo wucesćił jeje zasłužby na šulskem pólu a pśi mócowanju Witaj-projekta. Wót togo smy nadrobnje pisali pśed tyźenjom. Źinsa comy wobspomnjeś dalšnych tśoch lawreatow z Dolneje Łužyce – jim jo se dostało Cesne znamuško Domowiny. A redakciju młoźinskego magacina Bubak, kótarejž su pósćili Myto Domowiny za dorost. Pśi zespominanju jich zasłužbow smy wužywali teksty lawdacijow, kótarež jo źaržał wjednik dolnołužyskeje Domowiny Marcus Końcaŕ.

Rosemarie Tšukowa z Janšojc

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś