Bóžy dom połny pisanych wobrazow

Awtor: Werner Meschkank srjoda, 04. oktober 2017
Jezus ze swójimi wuknikami. Fota: Werner Měškank
Nalěwo: Wjelelětna kałkojska fararka Martina Schmidtowa jo cłonk Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi z.t. a bydli něnto ako wuměńkarka w Kalawje. Wótergi pak wóna dalej w Kałkojcach namšu swěśi. How jo lětosa (2017) wótmólowana na prjatkarni.

Pópšawem njedejała stara cerkwja w Kałkojcach (Kalkwitz) wěcej stojaś. „Śamny“ wósud za mału wjas mjazy Wětošowom a Kalawu jo był južo dłujko „jasny“: Planowane běšo, až brunicowa jama Bzež-pód-zajtšo (Seese-Ost) teke Kałkojce spóžerjo, aby se milinarni Lubnjow a Wětošow z brunicu zastarałej až do srjejź lěta 1995. Z teje zawiny njejsu se lětźasetki dłujko žedne źěła k zdźarženju Bóžego doma pśewjadli. Gaž su wósadne zastupili do rozpadujuceje cerkwje ga su zacuwali źiwny kontrast: Na korje ned nalěwo pśi zachoźe ga jo wót lěta 1883 napisane gronko: „Wie lieb-lich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth“ (Ps. 84,2). Ale pódla źuri jo se wjerch łamał, a pśi dešću jo wóda pó sćěnach běžała. How njejo było nic wěcej spódobne.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś