BÓŽE SŁOWO

Wzejomy se pósła Pětša a Jana ako pśikład

Awtor: Madlena Norberg srjoda, 28. junij 2017

„Musymy Bogu wěcej pósłušne byś, nježli luźam“

Pósołske statki 5, 29

Pó swětkach stoj to grono za mjasec junij w Pósołskich statkach. To groni, we wulicowanju wót tych 12 wuknikow pó casu, ako Jezus jo jich wopušćił. Pśez rozlewanje Swětego Ducha su wukniki dostali nadawk, tu dobru powěsć wó Jezusowem žywjenju a górjejstawanju wšym luźam powěźeś, su dejali wěru do luda pśinjasć a kśesćijańsku wósadu załožyś.

A to su teke zwěrnje gótowali a luźe su se jim pśiwobrośili. Farizejarje pak su byli zawisne, až jich wšogomóc se pódrywa a jich słowa njejsu wěcej byli te same pšawe. Wóni su togodla dweju wuknikowu, Pětša a Jana, dali zawrěś a pśesłuchaś pśed žydojskeju radu (pódobnje na sudnistwo). A rada jo pśechwatana była, kak zmužnje stej wobej powědałej. Pětš a Jan stej z pśeznanjenim groniłej: Musymy Bogu wěcej pósłušne byś, nježli luźam. To pokažo na jeju kšutu wěru a ciwilnu kuražu. Rada jo jeju na to zasej pušćiła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś