Nimsko-serbski šulski centrum nastanjo

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 17. maj 2017

Slěpe/Schleife. Tuchylu pśigótuju se grunty za pśiducy Nimsko-serbski šulski centrum: zgromadny kompleks za zakładnu šulu, wušu šulu a hort. Wón dej byś do kóńca lěta 2020 gótowy a jo planowany za 220 wuknikow zakładneje šule, za 250 wuknikow wušeje šule a za 120 wuknikow we horśe. Šulska kuchnja dej kuždy źeń jěź za 400 do 450 wuknikow wariś. Ten wjeliki chrom, gromaźe z noweju turnarnju, dej stojaś na 13.000 m². To cełe twarjenje dej naslědku nanejwěcej 24 milionow euro płaśeś – to jo gmejna ako twarski kněz wustajiła.

Šulski centrum twari se na pódłožku wujadnanja mjazy Vattenfallom a gmejnu z lěta 2008. Gmejna njemusy ze swójeje móšyny nic pśipłaśiś. 7,6 milionow pśiźo wót sakskego ministarstwa za kulturu, zbytne pjenjeze pśiłožyjo LEAG.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś