Dobre źěło za serbske šulstwo

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 17. maj 2017
Wjeliki źěl tuchylnych a pjerwjejšnych sobuźěłaśerjow ABC jo był pśibytny na swěźenju 25. jubileja. Pódla nich te tśi dłujkolětne wjedniki: dr. Fryco Libo (2. wótlěwa, 1999-2013), dr. Christiana Piniekowa (9. wótlěwa, wjednica wót 2013) a Pětš Janaš (6. wótpšawa, 1992-1999). Foto: I. Neumannojc

Chóśebuz/Cottbus. 25. jubilej swójogo nastaśa jo swěśiło 8. maja Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC). Toś ta serbska institucija jo dostała eksaktnje na tom dnju pśed 25 lětami wukaz swójogo załoženja, we amtskej nimskej rěcy swój „Einrichtungserlass“.

We zajmnem pśednosku jo wulicował Pětš Janaš wót dyrdakojskego nastaśa ABC. Wón ga jo był prědny wjednik a pótakem teke ten, kótaryž jo pósćił ABCoju swój profil. Ramik za pśednosk Pětša Janaša a druge grona jo było swěźeńske zarědowanje w dolnoserbskem internaśe pśi góźbje 25. jubileja ABC. Pśichwatali su we wjelikej licbje fachniki z kubłańskego póla ze šulow, šulskego towaristwa, serbskich institutcijow, šulskego amta a samo wót ministarstwa z Pódstupima.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś