Profesionalne wuměłstwo dejało byś lěpjej financěrowane

Awtor: Alfons Wicaz srjoda, 19. apryl 2017
Komponist Ulrich Pogoda grajo na kśidle doma we swójom chóśebuskem bydlenju. Foto: Alfons Wićaz

Ulrich Pogoda z Chóśebuza jo komponist a muzikowy redaktor pśi serbskem radiju rbb. Wó nowych projektach a dalšnych pśedewześach jo se ze serbskim muzikowym twóriśelom rozgranjał Alfons Wićaz.

NC: Pśed tśimi lětami sćo Wy za graśe „Pó rukoma chójźiś“ („Po rukomaj chodźić“) wó Alojsu Andrickem zajmawu muziku stwórili, kótaraž jo pśisłucharjow pśejmała. Sćo se tomu wjaselili?

U. Pogoda: Jo, se wě! Kus a muzika stej byłej pósćonej 100. narodninam martrarja Alojsa Andrickego, kenž jo njeglědajucy na wšykne represalije swójej nutśikownej poziciji a swójomu pśeznanjenju zwěrny wóstał a zmužny był. Wón jo nam Serbam wjelgin mócny symbol. To som kśěł we swójej muzice zwurazniś. Som wopšawdu wjelgin wjasoły, až jo se toś ta twórba tak derje pśiwzeła.

Wy sćo byli pśecej južo aktiwny muzikowy twóriśel. Na com tuchylu źěłaśo?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś