A glicholan móžachmy cytaś Bóže słowo w maminej rěcy

Awtor: Cyril Pech srjoda, 12. apryl 2017

Poměr mjazy wěrjecymi a statom w NDR njeběšo jadnory, to njejo pótajmstwo. Kśesćijany su se pak móžnosći wuwójowali, aby prezentne byli. Nic jano za murjami cerkwje, ale tek w zjawnosći. Na pśikład su se wudali kśesćijańske casniki. Serby w Górnej Łužycy su južo wjelgin jěsno dostali Serbsku kazń wót tegdy hyšći wobstojeceje Sakskeje. A wóni mějachu swójo nakładnistwo a swójo casnikarstwo.

K tomu serbskemu casnikarstwu stej se pśitowarišyłej južo wót zachopjeńka pěśźasetych lět nabóžnej casopisa: Katolski posoł a Pomhaj Bóh. Katolski posoł jo měł wěcej abonentow nježli źenik Nowa doba a jo měł wjeliki wliw na swójo cytarstwo. Pomhaj Bóh som sam někotare lěta redigěrował. Se wě jo była censura, ale censor jo był sam wěrjecy katolik a jo mě skerjej raźił ako něco zakazał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś