Wujadnanje

Awtor: Hartmut S. Leipner srjoda, 29. měrc 2017

Kóńc lěta 2015 jo pśišeł wuznamny gósć do chóśebuskego Centruma cłowjeskich pšawow. Som nadawk pśewzeł pśestajowaś z engelskeje rěcy za njogo. To jo był faraŕ z Pódpołdnjoweje Afriki, wó kótaremž su šepotali do togo, až buźo nam prjatkowaś wó późiwnych wěcach ako jadnej „kólasowej teologiji“. Něchten jo mě pśišepnuł, až wón zastupujo militantnu frakciju ANC, teje organizacije wójowanja pśeśiwo apartheitoju.

Ten Michael Lapsley jo mě pak dłymoko gnuł. Ako som jogo wiźeł we wustajeńcy Centruma, som był pśełapjony, až jaden běły muž jo pśišeł. Pśeto wón jo wójował pógromaźe z Nelsonom Mandelu. Druge pśełapjenje jo było, ako som wiźeł, kak wón źaržy swój handy k fotografěrowanju. K zawupytnjenju su byli jano źiwnučke klamry abo kokule, dokulaž žednej ruce wěcej njejo měł. Pózdźej jo wón wulicował, až jo zgubił swójej ruce wót jadneje listoweje bomby. To późiwabnjejše togo wjacora wšak jo było, kaki luštny cłowjek Michael pśeto jo a z cym se pópšawem zaběra: Wón zastupujo „Institut za wugójegójenje dopomnjeśow“. A wón jo o powědał wó tom, kak jo wujadnanje móžne.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś