Bogu k cesći a Serbam k wužytku

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 21. december 2016
Mato Krygaŕ jo pśedsedaŕ Serbskego ewangelskego towaristwa. Foto: A. Kirschke

Ewangelskim Serbam we Łužycy a zwenka njeje jo Serbske ewangelske towaristwo zmakanišćo a duchowna domownja. Z wjelerakimi iniciatiwami skoboźi luźi, aby serbski powědali a źaržali na swóju maminu rěc. Serbske ewangelske towaristwo wobstoj wót 1994. Źinsa ma 45 cłonkow. Wó motiwaciji, wopśimjeśach a celach jo powědał Andreas Kirschke z nowym pśedsedarjom Matom Krygarjom. Wón jo naslědnik Měrćina Wirtha, kótaryž jo towaristwo 22 lět nawjedował.

Kněz Krygaŕ, kaku zagronitosć wótněnta změjośo?

Mato Krygaŕ: Jadnu wusoku zagronitosć. Slědkoju jo Měrćin Wirth towaristwo nawjedował wót załoženja 22 lět dłujko. To jo cynił z měrom, kontinuitu a wěcownosću. Wón ma wjelike zasłužby na nastaśu a wiwiśu towaristwa. Na to cu nawězaś a dalej wjele wót njogo wuknuś. Wót lěta 2001 pśisłušam pśedsedarstwu.

Za co cośo se konkretnje zasajźiś?

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś