Swětoju wótwórjona a w domowni zakórjenjona

Awtor: Andreas Kirschke srjoda, 21. december 2016
Krygaric familija we Wuježku, we wjasce na pódzajtšnem boku Budyšyna, wužywa serbsku rěc w wšednem dnju. We wěrje zakórjenjone a ze swójimi pśijaśelami kšuśe zwězane su Mato (47), Janina (47), Stani (19), Katka (17) und Theresa (14), a to teke pśez Serbske ewangelske towaristwo a pśez aktiwity Ewangelsko-lutherskeje wósady w Michałskej cerkwi w Budyšynje a Ewangelsko-lutherskeje wósady Wuježk. Foto: A. K.

Krygaric maju swětoju wótwórjony dom we Wuježku (Wuischke). Wót 2003 pśidu how kužde lěto luźe wšyknych generacijow na familijowe drogowanje. „Lěc ewangelski, katolski, njekśesćijański – kuždy jo witany. To klapujo prima“, groni Mato Krygaŕ (47), cłonk Ewangelsko-lutherskeje wósady Michałskeje cerkwje w Budyšynje. Wón zmóžnijo kontakty mjazy Serbami. Źiśi deje se wopóznaś. Starjejše deje mjazy sobu pśiś do rozgrona. Familijowe drogowanja wjedu mjazy drugimi na góry Čornobóh/Czorneboh, Hromadnik/Döhlener Berg, Rubježny hród/ Hochstein, Žornosyčanska hora/ Kuppritzer Berg. Start a cel jo pśecej Krygaric dom, w kótaremž powědaju serbski kuždy źeń. Mato Krygaŕ póchada z Picnja pla Chóśebuza. Źinsa źěła ako wótardowaŕ chórych w Budyšynje. Serbsku rěc jo nawuknuł na Serbskej rozšyrjonej šuli w Chóśebuzu. Drogu slědk do cerkwje jo namakał pśedewšym pśez serbske namše, na kótarež jo chójźił wót lěta 1987.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś