Njeby dejało dosegaś

Awtor: Ines Neumannojc srjoda, 30. nowember 2016
Scena filma „Fastnachtsstrauß und Erntekranz“. Wulicowaŕ jo Gerald Šejn.

Film „Fastnachtsstrauß und Erntekranz – wendische Bräuche in der Niederlausitz“ jo měł premjeru 12. nowembra na Filmowem festiwalu. Myslona jo ta 53 minutow dłujka dokumentacija ako dvd, kótaryž se luźam pśedawa, ako se zajmuju za serbsku kulturu. Załožba za serbski lud jo film do nadawka dała, aby skóńcnje měli zasej dokumentaciju, kótaruž mógu pśedawaś a teke w šulskej wucbje pokazaś.

Na pśedstajenje 12. a 13. nowembra jo pśišło wjele luźi. Wobej raza jo było kino wupśedane a luźe su cakali, aby hyšci kórtku dostali. Ale młoge su musali domoj hyś bźeze togo, až su mógali sebje film woglědaś. Prědne pśedstajenje w Obenkino jo było južo tyźeń do togo wupśedane. Jano z gołkojskeje wósady jo pśišło 17 luźi, dokulaž jo se kjarmuša w Gołbinje za film wjerśeła. Wjele tych, kótarež su pśišli, su byli sami wiźeś we tom filmje abo su byli na někaki drugi part zwězane z tym, což se pokažo. Pak su se sami wobźělili na tych nałogach, pak bydle we tej samej jsy abo znaju někogo, ako jo we tom filmje wiźeś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś