Naš dušepastyŕ jo se wóženił

Awtor: Hartmut Leipner srjoda, 21. september 2016
Heide Schinowsky, Ingolf Kśenka a jeju źowka Rebekka Dora w janšojskej cerkwi pó wěrowanju a dupjenju. Foto: H. Leipner

Janšojce/Jänschwalde. W Janšojcach źo to swěśenje we jadnom dalej. Krotko pó wjelikem serbskem festiwalu jo wjas dožywiła zasej wjeliku party. Tenraz su swěśili pśi tej góźbje, až serbski dušepastyŕ Ingolf Kśenka a Heide Schinowsky stej se brałej. Wobej stej južo dlejšy cas pórik a gromaźe pśeśěgnułej do Janšojc, ako jo I. Kśenka łoni tamne fararske město pśewzeł.

Heide Schinowsky jo w našych stronach znata ako angažěrowana šćitarka wobswěta a muzikarka. Wóna sejźi za stronu Zelenych w bramborskem parlamenśe w Pódstupimje.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś