Pśedsedarstwo Maćice jo pśišło na woglědy do Dolneje Łužyce

Awtor: Pětš Šurman srjoda, 21. september 2016

Chóśebuz/Cottbus. Cełkowne pśedsedarstwo wědomnostnego towaristwa Maćica Serbska zmaka se raz wob lěto w Dolnej Łužycy, aby se informěrowało wó źěle jadneje dolnoserbskeje institucije abo towaristwa. Tenraz cu kśěli se ze cerkwinymi pšašanjami zaběraś. Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi jo gósći w superintendenturje witało. Generalny superintendent Martin Herche jo wopisał situaciju Dolnych Serbow z wida krajneje cerkwje Barliń–Bramborska–šlazyńska Górna Łužyca, což nastupa wužywanje serbskeje rěcy na cerkwinem pólu. Wón jo pódšmarnuł, až jo se wjele k pozitiwnemu změniło. Tak płaśi krajna cerkwja wót lěta 2016 stawnje za městno serbskego dušepastyrja ze swójogo etata. Do togo jo głownje towaristwo jo ze swójich pśinoskow a pśez kolekty na serbskich namšach financěrowało. Jogo pśedsedaŕ dr. Hartmut Leipner jo rozpšawił wó aktiwitach towaristwa, kenž ma mjaztym 31 cłonkow. W diskusiji su wuzwignuli notnosć zgromadnego źěła mjazy towaristwom a Maćicu/Maśicu Serbskeju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś