Žylojske młode balokoparje zasej te nejlěpše

Awtor: Horst Adam stwórtk, 11. julij 2024

Ze Žylowa/Sielow. Gaž se někake wjelike wěcy stanu, pón su te małke wěcki, małke tšojeńka, za wětšy źěl zabyte. Teke w sporśe, w balokopanju jo to tak, ako smy gano na kóńcu junija a na zachopjeńku julija dožywili. Za wšych – za balokoparjow samych a za jich pśiwisnikow – jo było jano to wažne, což jo se tšojło pśi europskich mejstaŕstwach w balokopanju a za młogich teke dalej to, kak buźotej „Serbskej mustwje“ wótrěznuś na EUROPEAŹE. Tak jo se pśisamem „w śichem“ wótměł dalšny turněr w balokopanju, źož jo teke šło wó drogotny pokal. Pó južo dłujkej tradiciji stej ga Domowinska župa Dolna Łužyca a jeje młoźinski aktiw njeźelu, 30. junija, pśewjadłej swój turněr wó Domowinski cup. Dla togo, až běšo se łoni mustwo ze Žylowa wudobyło w Hochozy toś ten pokal, jo wejsna Domowinska kupka žylojskeje młoźiny lětosa wugótowała toś ten turněr. Zgromaźe z Tobiasom Ungerom, zagronitym za młoźinske źěło we župje Dolna Łužyca, su toś to sportowe zarědowanje pśigótowali a mustwa z drugich serbskich jsow pśepšosyli do Žylowa.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś