Bogašnosć wuměłstwa wence a nutśi

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 06. junij 2024
Sobotu jo wjedro za wětšy źěl pśijazne było. Wuměłcam kaž Ralfoju Radochli (nalěwo) su gósći pśi mólowanju wobglědowaś mógli. Fota: J.-F. K.

Z Dešna/Dissen. „Styri lěta jo nas pśecej rozwjaseliło nejkšasnjejše słyńco pśi našom Wuměłcowem zagrodowem swěźenju. Lětosa smy měli prědny raz pitśku njegluki z wjedrom“, groni Babett Zenkerowa, wjednica Domowniskego muzeja Dešno. We toś tom pětem lěśe, w kótaremž jo se na wobłuku pód gołym njebjom slězy muzeja, slězy cerkwje a w muzejowej zagroźe zasej wušej 40 wuměłcow a wuměłcowkow prezentěrowało, njejo wjedro ceły cas sobu grał. Ale na kóńcu jo to weto raźony wjerašk był slědny kóńc tyźenja. K tomu jo pśinjasło, až wuměłce su tenraz měli móžnosć, tek w rumnosćach muzeja abo samo w cerkwi swóje twóŕby pśedstajiś a póbitowaś, wěste pśed dešćom a wětšom. „Som była wjelgin wólažcona a źěkowna, až jo nam srjejź tyźenja ewangelska wósada pśizwóliła, až mógu wuměłce w nuznem paźe teke do cerkwje“, jo Babett Zenkerowa rozkładła. Na taki part jo jasne było, až se to zarědowanje „Wuměłce pód gołym njebjom“ na kuždy pad pśewjeźo, a daś to jo tenraz „pód cerkwinym njebjom“. Namdušu jo se tenraz nanejmjenjej źěl cerkwje do małeje wuměłskeje galerije pśeměnił.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś