Serbska rada pódpěrujo Dolnonimcow a jich rěc

Awtor: I. Neumann stwórtk, 06. junij 2024
Toś ten wjelk wisy w bórkojskem horśe, mólowany wót mólarja Dietera Zimmermanna z Bramy (Brahmow). Ewaluatory horta su jen kritizěrowali, dokulaž pokazujo namóc a by pó jich měnjenju źiśam tšach napórał. Wótkubłaŕki maju ale nazgónjenje, až wobraz źiśam se spódoba a jich zajm wubuźijo. Foto: Leonie Šymjeńcojc

Z Pódstupima/Potsdam. Głowny dypk na pósejźenju Rady za nastupnosći Serbow 28. maja jo była ewaluacija serbskich źiśownjow a hortow. Wócakowanja Serbow na studiju Pädquis-instituta su byli wusoke. Ako Witaj-ewaluaciju jo młogi to woglědał, ale rezultaty njejsu społnili wócakowanja.

„To njejsmy dostali ako nadawk“, jo groniła wjednica za slěźenja Pädquis-załožby dr. Marisa Schneider. Do nadawka dał jo to slěźenje šulske ministaŕstwo w Pódstupimje. Wěcej lět jo ta studija trała a jo pśespytowała pśisamem wšykne źiśownje a horty w serbskem sedleńskem rumje, w kótarychž wužywaju serbsku rěc. Slězyna jo wósebny program Bramborskeje za spěchowanje serbskeje rěcy w źiśownjach a hortach. Ten běžy mjaztym pěte lěto a kraj jo kśěł wěźeś, lěc te wudane pjenjeze we wusokosći wót lětnje jadnab poł miliony euro se zadaniju abo nic. Rowno pśemysluju, na kaki part kśě ten nowy program dalej wjasć a pśi tom stej feedback a ewaluacija wažnej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś