Wušej 20 wobgranicowanych źěłowych městnow se ewaluěrujo

Awtor: Jill-F. Ketlicojc stwórtk, 06. junij 2024
Marko Kowar, pśedsedaŕ Załožboweje rady, a Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud (napšawo), se rozžognujotej z Kerstin Kosakoweju, zagroniteju za serbske nastupnosći we wokrejsu SPN. Foto: pm

Z Města/Cottbus. Slědny tyźeń jo Nowy Casnik informěrował wó tom, co jo Załožbowa rada Załožby za serbski lud nastupajucy pśichod Ludowego nakładnistwa Domowina tematizěrowała a wobzamknuła. Teke ze wšakimi drugimi temami su se cłonki Załožboweje rady na wónem pósejźenju 23. maja w klubowni Dolnoserbskego internata zaběrali. Tak jo direktor Załožby za serbski lud Jan Budar cłonkow gremiuma informěrował wó aktualnem stawje planowanjow „Serbskego foruma wědy na Lawskem arealu“ w Budyšynje. Glědajucy na opciju Budyšyńskeje bydleńskeje towarišnosći, kenž wótběžyjo kóńc junija togo lěta, jo rada pśizwóliła nakup styri gruntow za 520.000 euro. Z tym su wšykne za twaŕ trjebne grunty zawěsćone. W drugej połojcy lěta 2025 co Załožba zachopiś tam twariś nowy domicil pśedewšym za Serbski muzej a Serbski institut – dotwarjony dejał byś až do lěta 2029. Za cełkowny projekt wuchadaju z kostami we wusokosći 44,5 milionow euro (pjenjeze Załožby njesměju se za to wužywaś, jano spěchowańske srědki).

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś