Detlef Kobjela by 7. apryla swóje 80. narodniny swěśił

Awtor: Alfons Wićaz stwórtk, 11. apryl 2024
Detlef Kobela (1944–2018). Foto: archiw NC

Bóžko njejo wuznamny serbski komponist, muzikowy wědomnostnik a lawreat Myta Ćišinskego Detlef Kobjela mógał swóje 80. narodniny dožywiś, kótarež by slědnu njeźelu zawěsće w Budyšynje mjazy pśiswójźbnymi a pśijaśelami wóswěśił. Wón jo wšak pó dłujkej chórosći 18. maja 2018, w starstwje 74 lět, w budyšyńskej chórowni zemrěł.

Detlef Kobjela jo se 7. apryla 1944 we familiji serbskego pjakarja w Rogoznje (Willmersdorf) naroźił. Tam jo chójźił na wejsnu šulu a se wobźělił na wucbje serbšćiny. Wó njogo jo se starała druga nanowa manźelska. Nan jo powědał serbski. W pjakaŕni jo wón rad pśi źěle dolnoserbske ludowe spiwy spiwał. Nan jo se teke wó to starał, až jogo syn wót 6. lětnika na Chóśebusku ludowu muzikowu šulu (źinsa konserwatorium) pśiźo, źož jo wuknuł na klawěrje a wiolinje graś. Pó zakóńcenju 8. lětnika jo se pódał Detlef Kobjela na Rozšyrjonu wušu šulu w Chóśebuzu. Tam jo rad we awli, sejźecy za kśidłom, komponěrował. Togodla su sobuwukniki jogo lubosnje pomjenili „Mozart“. Wěsty cas jo wón ako wušy wuknik samo šulski chor nawjedował.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś