„W RCW jo wšuźi kołowokoło serbska rěc...“

Awtor: Torsten Scheler stwórtk, 11. apryl 2024
Torsten Scheler jo swój praktikum w rěcnem centrumje Witaj absolwěrował. Foto: RCW

Som se rozsuźił za praktikum w rěcnem centrumje Witaj w Chóśebuzu, dokulaž som tam měł wjele z rěcu cyniś, som był wót serbskeje rěcy wobedany, pśeto sobuźěłaśeŕki a sobuźěłaśerje powědaju ceły źeń serbski. Mimo togo maju w rěcnem centrumje wjele wucbnych materialijow.

Pśi mójom praktikumje som měł wjele casa za mnjo, dokulaž som pisał artikel za źiśecy magacin Płomje. We tom pśinosku pśedstajijom našu dujaŕsku kapału a wšake instrumenty, kótarež grajomy. To pśiźo ale akle we februarskem wudaśu Płomjenja w lěśe 2025. Mimo togo co redaktorka magacina Płomje Katarzyna Fidekowa mě w majskem wudaśu pśedstajiś. To jo rubrika „Z luštom a lubosću za to serbske“. Tekst som sam napisał, ale Katarzyna Fidekowa jo mě pomagała jen wuformulěrowaś.

Som měł wšake nadawki za Gundu Heyderowu, kótaraž jo zagronita za wucbne materialije za źiśi. Som wobraze wurězał a laminěrował. Wšake artikle z rěcnego wucbnego materiala som wuproběrował a jej gronił, lěc su lažko abo śěžko rozměś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś