Witajśo k nam na Dolnoserbskem gymnaziumje

Awtor: L. L. stwórtk, 07. december 2023
W muzikowem rumje su gósći mógali wšakorake instrumenty wuproběrowaś. A se wě, až su how gódowne spiwy spiwali.
Z Města/Cottbus. Pšašanje, na kótaru šulu mógu źiśi pó 6. abo samo 4. lětniku hyś, jo pšašanje z wósebnym wuznamom. Wjele wuknikow, wuknicow a starjejšych stoj rownycko pśed toś tym śěžkim rozsuźenim. Aby rozsud se wólažcył, jo se lětosa zasej źeń wótwórjonych źuri na Dolnoserbskem gymnaziumje pśewjadł. Zajmowane wukniki a wuknice su mógali pśez wjaže dundaś, šulu wuzgóniś a pšašanja stajiś. Pśi tom su wukniki a wuknice 12. lětnika małe kupki wjadli a jadnotliwe stacije pokazali. Na pśikład su we rumje za chemiju eksperimenty z palakami a wognjopraskotami na blidach pokazali. We wuměłstwowem ateljeju su se twóŕby wuknikow a wuknicow wustajili a w drugich rumnosćach su byli temy kaž serbska rěc w šuli, prědna-pomoc-kurs a wjele wěcej. Mimo togo jo se wótměło informaciske zarědowanje k pśechadnemu póstupowanju do wugbaśoweje a wobdarjeńskeje rědownje (LuBK) 5. How su mógli starjejše dobru góźbu wužywaś, pšašanja k tomu stajiś. Źowća 12. lětnika su pśi tej góźbje serbsku swěźeńsku drastwu nosyli a někotare druge wuknice pśi stacijach su we źěłowej drastwje chójźili.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś