To jo nowe w drjowkojskej Tkajaŕskej śpě

Awtor: M. Neugebauer stwórtk, 30. nowember 2023
Muzej Serbska tkajaŕska śpa wótwórijo gódownu wustajeńcu a prezentěrujo narucne pupki ak serbske powěsćowe póstawy. Foto:pm

Z Drjowka/Drebkau. Woblubowana tema, aby wuknikam a wuknicam zakładneje šule to serbske zbližyś, su serbske powěsći. Wjele zajmnego ga móžo se wulicowaś wó wódnem mužu, pśezpołdnicy, błudnikach a lutkach. A naše powěsći graju cesto na znatych městnach w našom regionje, maju wuski zwisk z łužyskeju domownju. Ale lěpjej ako figury jano ku woglědanju su figury, z kótarymiž mógu źiśi se teke do interakcije daś. Tak jo se mysliło Spěchowańske towaristwo muzeja Serbskeje tkajaŕskeje śpě Drjowk a jo dał narucne pupki powěsćowych figurow zgótowaś. Zmóžniło jo to spěchowanje pśez Ministaŕstwo za wědomnosć, slěźenje a kulturu Bramborskeje. Teke Žarjabnica Sprjewja-Nysa (Sparkasse Spree-Neiße) jo to pódpěrała.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś