Rada za nastupnosći Serbow (RASW) jo se k 32-emu razoju schadała

Awtor: Annalena Ješkojc stwórtk, 30. nowember 2023
Na pósejźenju jo jano mało pśibytnych było, mjazy drugim chórosći dla. Weto jo na pśikład Torsten Mak do Pódstupima pśišeł. Screenshot: A. J.

Z Pódstupima/Potsdam. Dnja 21. nowembra jo 32. zjawne pósejźenje RASW w bramborskem krajnem sejmje było a jo se teke live wusćełało. Slědne zjawne pósejźenje jo w juliju było. Wjele pśepšosonych njejo měło móžnosć pśipódla byś chórosći abo drugich terminow dla. Pśibytne su ako prědne wó rozpšawje Tobiasa Dünowa, krajnego zagronitego za nastupnosći Serbow, powědali. We tom rozgronje stoj mjazy drugim, až w lěśojskich mjasecach jo lažało śěžyšćo na mjeńšyno-politiskem pólu na tom, až su se wuźěłali stojnišća w ramiku jadnanja wó pśisłušnosći (źělow) gmejnow k starym serbskim sedlišćowym stronam a wó pśedewześu strukturneje změny „Serbske impresije/Sorbische Impressionen“. Mimo togo jo Tobias Dünow pśispomnjeł, až dajo 63 imatrikulacijow za nowy wucabnikojski studium na Bramborskej techniskej uniwersiśe Chóśebuz/Zły Komorow. To njeklincy wjele, ale jo na zachopjeńku a pó tom krotkem casu wjeliki wuspěch, tak jo krajny zagronity za nastupnosći Serbow měnjecy.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś