We Wózwjerchu njekśě byś ten „běły flak“

Awtor: Horst Adam stwórtk, 14. september 2023
Młoge jsy w Dolnej Łužycy maju swój wejsny gat. Ten we Wózwjerchu pak jo wósebnje rědny. Fota: Horst Adam
Wósebnje źiśi – a tych jo we małem Wózwjerchu bejnje wjele – su měli na swěźenju rědne wěcki pśigótowane. Tak su mógali sobu jěś z awtom wognjoweje wobory.Sabine Lehmannowa a Simone Schneiderowa matej wjele wušej za to serbske.Ten kamjeń wósrjejź wjaski pśecej na to spomnjejo, až bu Wózwjerch prědny raz 1340 naspomnjety.

Sabine Lehmannowa, Sabine Wagnerowa a druge wobydlaŕki a wobydlarje we Wózwjerchu/Wußwerk njejsu jano zaźiwane, ale rozgniwane a sćakłe a ten swět tak pšawje wěcej njerozměju. W juliju togo lěta ga běšo zastojnske sudnistwo w Chóśebuzu rozsuźiło, až jich wjaska wěcej njesłuša do serbskego sedleńskego ruma. Susedna wjas Stara Niwa/Alt Zauche, z kótarejuž twóri Wózwjerch jadnu gmejnu, pak wobchowajo toś ten wažny status. Gmejnska rada běšo se južo w lěśe 2017 pśeśiwo tomu stajiła, až ceła gmejna Stara Niwa/Wózwjerch dej pśisłušaś oficialnemu serbskemu sedleńskemu rumoju w Bramborskej. A k tomu su zapódali teke wótpowědnu skjaržbu, ako se měri pśeśiwo Ministaŕstwoju za wědomnosć, slěźenje a kulturu, ako jo zagronite za „serbsku politiku“ w Bramborskej.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś