Wendlandarje na słowjański póchad njezabydnu

Awtor: W Meschkank stwórtk, 14. september 2023
Na kóńcu su wšyknym do zgromadneje reje wokoło kśicowego boma kazali. Foto: Werner Měškank

Z Lüchowa/Z Lübelna/Lüchow/Lübeln. Což su cłonki towaristwow Wendischer Arbeits- und Freundeskreis e.V., Rundlingsverein e.V., rejowańska a drastwowa kupka De Öwerpetters e.V. a Rundlingsmuseum Lübeln z Wendlanda a ako gósći z Łužyce Spěchowańske towaristwo za serbsku rěc w cerkwi, spiwaŕ Bernd Pittkunings, kupka Serbska reja, źiwadłowa kupka towaristwa „Bratrowstwo“ župy Domowiny „Handrij Zejler“ Wórjejce a dalšne wobźělniki wót 1. do 3. septembra pśi nejrědnjejšem lěśojskem wjedrje w Lüchowje a Lübelnje zgromadnje prezentěrowali, jo było mimo cwiblowanja nejwětšy swěźeń zajźonych lětźasetkow, kenž jo se pósćił kulturje połobsko-słowjańskich Drjewjanarjow Wendlanda. Jim wšyknym słuša wjeliki źěk. Wabjeca pisanosć programa jo wupominała wjele casa a procowanjow: reje, spiwy, źiwadło, nałogi, pśednoski, info-stojnice – ako teke kulinariske zastaranje na swěźenišću.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś