PŠAŠATA RĚPA

Kokot zasej wence

Awtor: M Weichert Glaser stwórtk, 14. september 2023
Ako pla wjelikich, jo kupkowe foto z wobźělnikami kokota pód wrotami pla małych teke wjelgin wažna wěc.

Dobry źeń, lube źiśi a druge luźe,

cas jo zasej tak daloko był. My, źiśi ze źiśownje Tyca w Hochozy, smy zasej kokot swěśili.

Móžośo se hyšći na to dopomnjeś? Slědne lěto jo wjelgin wjele dešća było a smy musali do gósćeńca. Lětosa smy z wjedrom gluku měli. Słyńco jo swěśiło a jo dosć śopło było na športnišću.

13 źowćow a 12 gólcow su sobu gótowali. Gólcy su pilnje na drjewjanych kónikach rejtowaś zwucowali a źowća su žabki karowali. To smy pón sobotu, 19. awgusta, gjarźe pokazali.

Kněni Lehnitzkojc jo za naše 13 źowćkow serbsku drastwu pśigótowała. Wutšobny źěk jej za to. Teke wótkubłaŕki su se serbsku drastwu woblakli. Gólcy su měli woblak.

Wšykne su se w źiśowni zmakali a pón z muzikaliskeju pódpěru a kónikami do starego športnišća maršěrowali.

Tam smy nejpjerwjej rejowali a pón jo kněni Weichert-Glaserowa, kótaraž jo šefowka źiśownje, kuždego gósća na nimski a kněni Rootowa na serbski wuwitała.

Rejtarje su se nejpjerwjej wogrěwali a słodkosći wóttergnuli. Wótměnjajucy se su gólcy rejtowali a źowća su žabki karowali.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města
  • wót 26,40 € na lěto

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś
  • wót 14,40 € na lěto (za abonentow śišćanego wudaśa jano 9 €)

Nowy Casnik online skazaś