Wóni su jawišćo Palmoweje rostlinaŕnje w Zielonej Górje „rockowali“

Awtor: Edyta Rätzelowa stwórtk, 25. maj 2023
Młodostne 13. Zakładneje šule ze Zeleneje Góry a Dolnoserbskego gymnaziuma pśed Palmoweju rostlinaŕnju w Zelenej Górje. E. Rätzelowa

Ze Zeleneje Góry/Zielona Góra. Zakładna šula numer 13 w Zelenej Górje jo organizěrowała zgromadnje ze swójimi partnarjami, to groni ze Šulu za dolnoserbsku rěc a kulturu w Chóśebuzu, Domowinu a Uniju Ukrainarjow w Pólskej (Związek Ukraińców w Polsce-Zarząd Lubuski) konferencu k zespominanju projekta. Mjazynarodne zmakanje jo stojało pód motom „Na slědach Serbow“ a jo se zaběrało ze starymi graśami Słowjanow. Projekt jo se wót Euroregiona Sprjewja-Nysa-Bobr spěchował.

Wěcej ako 120 pśepšosonych gósći jo pśišło do Palmoweje rostlinaŕnje (Palmiarnia). Wóni su dožywili kradu wótměnjaty program z reju, pśednoskami a spiwanim.

artikel pógódnośiś
(1 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś