Kak pójźo dalej, což nastupa to wuzwólowanje felujucego zastupnika?

Awtor: SK stwórtk, 25. maj 2023

Z Budyšyna/Bautzen. W januarje jo Zwězkowe pśedsedaŕstwo Domowiny wuzwóliło serbskich zastupnikow ze Sakskeje za radu Załožby za serbski lud za wólbnu periodu 2023–2027. Źaseśo luźi jo kandiděrowało. Na kóńcu su měli styrjo cłonki za tu załožbowu radu, a jano tśo wót nich su měli zastupnika abo zastupnicu. Dla teje wěcy su byli wšake njespokojnosći a to pšašanje, lěc wopšawźe jo dosć, gdyž styri raźce maju tśo zastupniki. Teke modus tych wólbow jo był pitśku wobzwadny. Toś jo Sakske ministaŕstwo za wědomnosć, kulturu a turizm (SMWK) na pšašanje wuźěłaś dało juristiske stojnišćo. Tam stoj, až drje njedosega, gdyž Domowina jano powšyknje pśipowěźejo to wuzwólowanje, ale až nanejmjenjej proaktiwne, konkretnje adresěrowane komunicěrowanje togo wólbnego napominanja jo raźobne na te znate serbske zwězki a towaristwa, teke gdyž njejsu wóni cłonk serbskego kšywowego zwězka Domowina.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś