We Łužycy móžośo skóro na ceptarja študěrowaś

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 16. měrc 2023

Z Pódstupima/Potsdam. Pónjeźele stej bramborskej ministaŕce za wědomnosć, Manja Schülowa (Schüle, SPD) a Britta Ernstowa (Ernst, SPD), zgromadnje z wiceprezidentom Bramborskeje techniskeje uniwersity (BTU), profesorom Peerom Schmidtom, we Złem Komorowje pśedstajiłej plany za wugótowanje studija na ceptarja we Złem Komorowje.

Prědne študańce zachopiju južo we zymskem semesterje 2023/24 swój študium ako ceptarje za nimšćinu a matematiku we zakładnych šulach. W běgu pśiducych lět deje se licba studijnych městnow a teke te póbitowane kurse a fachy wuwijaś. Studijny a pśespytowański pórěd južo pśedlažytej, a prědne źěłowe městna za profesor*ki a sobuźěłaśeŕ*ki su wupisane. Za rozšyrjenje kapacitow za wukubłanje ceptarjow a ceptaŕkow su w Bramborskej lětosa dodatnje jadnab 5,21 milionow euro a w pśiducem lěśe 7,1 milionow euro k dispoziciji stajili. Wjeliki źěł tych srědkow wordujo wužywany za natwaŕ ceptarjowego studiuma we Złem Komorowje.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś