W Bórkowach su k 130. razoju zapust swěśili

Awtor: Nowy Casnik stwórtk, 26. januar 2023
Stajenje pórikow, kupkowe foto. Foto: T. Rattke
Z Bórkow/Burg. Pó dwěma lětoma pandemije su Bórkowarje swěśili zasej zapust. A to jo był ten jubilejny 130. Tej wobej wobstojnosći stej wěcej luźi pśiśěgnułej ako w zachadnych lětach. Su zachopili pětk wjacor, 20. januara, z wustupom kupki „nAund Liveband“ a su swěśili „Warm-up-Party“. A sobotu zeger 14:00 su śěgnuli pó jsy. Jo se sněžyło a ned tajało. Tola to wjedro njejo zadorało, snaź jo napórało tu wósebnu zymsku atmosferu, kótaraž jo nam gódy a pśi progu nowego lěta felowała. Buse a awta su zastali w nasuwance, ale nichten njejo se górjeł dla togo. Kněz zapust jo wobguslował starobytnu błośańsku wjas z jeje wobydlarjami a gósćimi. Dogromady jo wěcej ako 300 wósobow šło swěśit. Wšykne su byli pógnute a su wuglědali glucne. Dujarje su wobstarali wjelicne muzikowe pśewóźowanje. Zapustowarje we wšakich starstwach su pód pśedešćnikami gnali wót swěźenišća pó jsy a su zeger 16:00 pśišli do wogrěwanego swěźeńskego stana. Tam su wšake piśa a caroby stojali na wuběrk, šnycele z kulkami su te nejwoblubowanejše byli. Něźi zeger 17:00 su pśi šlagrach chopili rejowaś.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś