Na kokośe źiśi su měli njegluku

Awtor: Team hochoskeje źiśownje stwórtk, 22. september 2022
Hochoske źiśi a wótkubłaŕki. Manuela Weichert-Glaserowa

Z Hochoze/Drachhausen. Sobotu, 27. awgusta, jo dejało łapanje kokota w źiśowni Hochozy byś. Stwórtk su starjejše, młoźina a wótkubłaŕki wěnce a wrota a wuwili. Pětk dopołdnja su źěłaśerje stajali stany, blida, ławki a našogo słomjanego kokotka. Wótpołdnja jo se tak tšašnje padało, až smy se rozsuźili do „Złotego plona“ pśeśěgnuś. Wjele Hochoskich jo spontanje pśi pśeśěgu až do wjacora pomogało. Sobotu wót 10:00 zeger su se serbske drastwy woblakli, kapała „Małe plony“ jo natwarił swój ekwipment a jo zachopił probowaś. Naraz njejo wěcej dało žedneje wódy! Wokoło zeger 14:00 su k tomu pśišli naše wufajnowane gólcy. Wšykne su se wótmólowali. Kapała jo jich pśewóźowała, ako naše póriki su zamaršěrowali. Pótom jo se zachopił kokot. Gólcy su rejtowali pśez wrota za słodkosćami, gněśecymi zwěrjetami a kokotom. Prědny raz jo dała kralowku. Teke prědny raz su źowća karowali žabki a su měli wjele wjasela. Pśi slědujucych rejach su kralowki a krala wuzwólili. Na kóńcu su wšykne polku rejowali. Wó zestaranje su se starjejšyna iniciatiwa a młoźina starali z tykańcom, jěšnicami a piśami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś