Barbucke su měli rědny swěźeń

Awtor: Marion Hirchowa stwórtk, 04. awgust 2022
Žnjowny kral Robert Anskat z Hapacojc Emmu (srjejźi), drugi kral Kevin Geissler z Dabojc Kianu a ten tśeśi Karsten Pötko z Hapacojc Lenu.

wZ Barbuka/Bärenbrück. Wóna mała wjas jo wjelika, gaž źo wó łapanje kokota. Barbuk ma 250 wobydlarjow, weto su tam namakali jadnasćo rejtarjow za kokotu. Teke 20 źowćow jo se namakało ako su sobu gótowali pśi karowanju žabow. Wósym pachołow a 15 źowćkow jo wšych wuwitało na jubilejny swěźeń. Šesć hyšći dosć młodych muskich jo se domarkowało na staru swěźeńsku praksu štapanja wěnca.

Barbuk jo se pśed 575 lětami prědny raz wobspomnjeł. Pśez slěźaŕske źěło takich luźi ako wejsnego chronista Wilfrieda Hałbaša jo se mógł termin eksistence jsy korigěrowaś na 28. maj 1447, źož su dejali tam žywe byś na bagnitem teritoriumje mjadwjeźe. Dłujkodobnje jo se swěźeński komitej za to rozsuźił, jubilej z wósebnym žnjownym swěźenim wóswěśiś. A to su wobydlarje gnute pśiwzeli. Kuždy stwórty Barbukaŕ jo pomogał swěźeń pśigótowaś. A to su kradu derje planowali. Wrota za „kokot“ su byli pěś mejtarjow wusoke.

Połdnjo su se pódali wobźělniki ze pśeśěgom z kjarcmy až na swěźeńske naměstno, pśi pjeršatem dešću. Droga až tamkor jo jich wjadła tek wokoło źinsajšnego symbola jsy, teje zwónice.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś