Proca a źěło stej byłej žywjenje

Awtor: Kurt Malk stwórtk, 04. awgust 2022
Swajźba Ławkojc Lowize a Freitagojc Fryca. Krawcojc archiw

Z Janšojc/Jänschwalde. Lowizu Freitagowu (14.03.1934 – 24.07. 2022.) su 28. julija zakopowali. Prjatkowanju fararja Kurta Malka na zakopowanju mamy how.

Wjele źowćow jo woblekała, gaž su na zapust šli, wjele šlejfkow, cypjelow a bantow wužywała? 14. měrca 1934 – jo to była wałtora – ako stej Ławkojc (Lauke) Karl (1909–1983) a Lowiza (1904–3.5.1984), roźona Metakojc – dostałej darjonu źowku Lowizu. Lauke – to jo serbske familijowe mě, kótarež se wótwóźujo wót swětego Laurentiusa. Laurentius jo woblubowany swěty, kótaryž jo za wěru zemrěł, gwězdnice w lěśojskem casu se za nim pómjeniju ako Laurentiusowe łdzy. Jadna starodawna cerkwja w Hochozy jo se za nim pomjenjowała. Metak – to pśiźo wót chytanja a bricanja, a pśi tom pśidu mě do mysli serbske kóšule pśi rejowanju. Ale doma wu Ławkowych njejo se žedno serbske słowko powědało, ale w cełej jsy, we familiji, dokulaž wšo, což jo měło něco cyniś z rolnikaŕstwom, jo měło serbske mě. We šuli pak, do kótarejež jo wót lěta 1941 chójźiła, jo była zakazana serbska rěc, a pó wójnje su kśěli teke serbskich luźi wutamaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś