Su swěśili, až Picański amt wobstoj 30 lět

Awtor: Konstanze Kušcyc stwórtk, 30. junij 2022
Drjenojski ze swójeju tradicijskeju wognjoweju woboru. Fota: K. Kušcyc
Z Picnja/Peitz. Zachadny kóńc tyźenja jo Picański amt swěśił 30-lětny amtski jubilej ze wšymi swójimi gmejnami. 1992 jo pśišło k tomu, až jo se amt załožył, Janšojska gmejna jo akle pśed 17 lětami k tomu pśišła. Wše gmejny su se prezentěrowali a su pokazali rozdźělne pśedstajenja we jawišćowem programje. Zachopjeńk jo gótowała źiśownja „Spatzennest“ z Turjeja, tamne źiśi su rejowali „Stup dalej“ a su pśedstajili łapanje kokota. Hejnak te wjelike su wójowali te styrjo gólcy wó prědne, druge a tśeśe městno. Pśi tom su měli woblacone běłe zgła z Turjańskim woponom a carne somotowe banty. Pógónili su jich te źowća, nagromadu pěś, kótarež su měli woblaconu rědnu źiśecu swěźeńsku drastwu. Prědny kral jo był Emil Köhn, drugi kral Jasper Blichmann a tśeśi kral Henri Schiesko. Kuždy wót tych kralikow jo dostał cesny wěnc, kótaryž su starjejše gromaźe z wótkubłaŕkami wuwili. Janšojska gmejna jo se pokazała wót swójogo muzikaliskego boka. Tak jo se prezentěrował tamny žeńskecy chor a pśedstajił jo se teke ta Janšojska wósebnosć, ten Janšojski bog.
artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś