Za dwěma lětoma jo zasej był serbski swěźeń

Awtor: Katalin Porackojc stwórtk, 30. junij 2022
Wuknicy Dolnoserbskego gymnaziuma stej pśedstajiłej produkty swójeje wuknikojskeje firmy.Michael Helbig

Z Chóśebuza/Cottbus. Pód górucym słyńcom jo se pśedslědnu sobotu we Puškinowem parku wuswěśił 29. serbski swěźeń w ramiku měsćańskego swěźenja w Chóśebuzu. Korony dla jo zarědowanje dwa raza wupadnuło, dla togo su kśěli organizatory publikumoju něco wósebnego póbitowaś, a su gromadu stajali wjeleraki pyšny program z rejami a muziku – to groni, wót młodeje serbskeje popoweje muziki a ludowych spiwow do starosłowjańskich zukow. Wšake serbske towaristwa, rucnikarje a institucije su woglědarjow wó serbskej rěcy a kulturje informěrowali. Zachopił jo ten źeń dopołdnju ze zajtšnym piwkom, kótarež jo dujaŕska kapała Horjany wobrubiła a jo z tym ned cłonkow drastwineje kupki z Noweje Niwy k rejam do jawišća wabiła.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś