Te slěźenja maju wuznam za Opole

Awtor: Marija Elikowska-Winklerowa stwórtk, 19. maj 2022
Wustajeńca wó W. Kóčce jo w bibliotece Opolskeje uniwersity. Foto: MEW

Z Opole/Uopole/Opolí/Uppeln/Oppeln. Pólsko-serbske towaristwo „Pro Lusatia“ z Opola statkujo južo wušej 20 lět. W cełej šyrokosći pśiwobrośijo se Serbam, jich rěcy, kulturje, stawiznam, groni pśedsedaŕ dr. Piotr Pałys. Wóno słuša do Domowiny, a wjele lět wusko gromaźe źěła ze Serbskim institutom a z wědomnostnym towaristwom „Maćica serbska“. W tom casu jo se zaběrało ze wšakorakimi temami serbskeje Łužyce, jo w kooperaciji ze Serbami pśewjadło wědomnostne konference. A něnto, pó pandemiji, jo pśišeł zasej pśigódny cas za intensiwnjejše zgromadne źěło. Aktualnje pokazuju w Opolu wustajeńcu wó wusegajucem serbskem archeologu Wojciechu Kóčka, ako jo se naroźił 1911 pla Budyšyna. Wón jo studěrował w Poznanju archeologiju, antropologiju a etnografiju. Pózdźej jo źěłał tam pśi Instituśe za prahistoriju. W Poznanju 1965 zemrěty jo zawóstajił wjele gódnych slědow ako archeolog a antropolog. Wojciech Kóčka słuša bźez cwiblowanja k pśesegajucym serbskim wědomnostnikam našogo casa.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś