„Stara šula“ jo wótwóriła swóje źurja

Awtor: Georg Zielonkowski stwórtk, 19. maj 2022
Irene Nowcyna (Nowka) pśed wobrazom wóswěśenja chórgoji spiwańskego towaristwa „Lied hoch“ wót awgusta 1926. Foto: G. Zielonkowski

ZDepska/Döbbrick. Na płodnu zemju jo padnuła ideja kupki Depšćańskich towaristwow a kupkow zajmcow, pśepšosyś wejsanarjow a gósći na źeń wótwórjonych źuri. Skóńcnje su ga kśěli wšykne pokazaś, za co su rozpalone, ale teke póstajenja za sobuźěło znate cyniś. Wejsna pśirada jo pśi tom teke rozpšawiła wó statnych twaŕskich projektach, ako aktualnje wó wutwarjenju depšćańskich drogow. Towaristwo jagarjow jo měło informacisku stojnicu na sportnišću a we wobyma cerkwjoma a wokoło njeje su byli nastajone informaciske stojnice a k tomu wšyknomu jo zazněła orgelowa muzika. Wjelikej centralnej dypka stej byłej bogata licba graśow, źož kuždy mógał se wobźěliś, a ta „Stara šula“, kótaraž jo se pó zamknjenju w lěśe 1999 pśetwariła. Źinsa jo we njej wobydlaŕski dom, źož maju wšykne towaristwa a kupki zajmcow swój chrom.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś