Medijowy pakśik jo něnto teke do Bórkow pśišeł

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 20. januar 2022
Pśepowdaśe knigłow w Bórkowach, wótlěwa: Tobias Hentšel (bórkojski amtski direktor), Pětš Šurman (pśedsedaŕ Maśice Serbskeje), Sabine Laušowa a Měto Nowak (referent krajneg zagroniteg za serbske nastupnosći).

Z Bórkow/Burg. Dogromady 16 komunalnych bibliotekow w serbskem sedleńskem rumje dostanjo serbski medijowy pakśik. K pakśikoju słušaju starše a nowše knigły Ludowego nakładnistwa Domowina w nimskej rěcy, cd ze serbskeju muziku za dorosćone a źiśi, materialije za wuknjenje serbskeje rěcy, brošury a zešywki Serbskego ludowego ansambla. Źěłanišća za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz (ABC) a dalšne serbske institucije su pśinosowali něco. Jadnučke knigły w serbskej rěcy stej biblija a wósebne wudaśe Nowego wósadnika. To cełe jo Maćica Serbska iniciěrowała, kótaraž jo dostała organizatorisku pódpěru wót boka bramborskego Ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu. Ministaŕstwo jo ten financielny źěl wobstarał.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś