Z turnowanim jo se to wšuźi zachopiło

Awtor: Horst Adam stwórtk, 09. december 2021
W Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu su wjele wulicowali wó sportowanju w swójich jsach: (wótlěwa) A. Rosin (Kósobuz), M. Hirchowa (moderatorka), M. Libutzski (Bórkowy), R. Wittchen a R. Mettke (wobej z Depska). Foto: J.-F. K.

Sport jo jadna tych wěcow, ako luźi – młodych a staršych – nejwěcej wabi a nejwěcej zajmujo. Teke w serbskich jsach wjelgin rad sport-uju, pśi comž stoj něnto to balokopanje ceło prědku.

W Górnej Łužycy běchu samo 1920 załožyli wósebne serbske towaristwo a kupki z mjenim „Serbski Sokoł“. Wótglědali su se to wót drugich słowjańskich krajow, źož běchu južo jěsnjej wutwórili take sportowe towaristwa, na pśikład 1862 w Praze. Dogromady jo takim kupkam w serbskich jsach pśisłušało wokoło 2.000 žeńskich a muskich, ako su za wětšy źěl turnowali. Njejsu pak jano sportowali a sport na wšaki part pódpěrowali, ně, wóni su rowno tak na to wjelgin glědali, až su woplěwali mócnje to serbske žywjenje a wósebnje tu serbsku rěc. Docełego jo był „Serbski Sokoł“ nejwažnjejša demokratiska organizacija Serbow w casu Weimarskeje republiki. We aprylu 1933 bu wóna rozpušćona.

Za tym až jo ten „Sokoł“ pó lěśe 1945 jano krotki cas zasej źěłał, bu wón w decembrje 1993 zasej nowo załožony, a „Serbski Sokoł“ pśisłuša źinsa Domowinje. Głownje wón organizěrujo wšake turněry, ako we volleybalu, w balokopanju a w kjaglowanju.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś