Tek wjele dolnoserbskich projektow pódla

Awtor: J.-F. K. stwórtk, 09. december 2021
Pětk wjacor su pśewjadli mytowanje dobyśaŕskich projektow we livestreamje. Jan Budar, direktor Załožby za serbski lud, a Felizitas Birkhofenowa, asistentka za zjawnostne źěło a marketing, stej moderěrowałej. Screenshot: J.-F. K.

Z Budyšyna/Bautzen. Lětosa jo Załožba za serbski lud prědny raz pśewjadła idejowe wuběźowanje „Rěč wjaza. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet.“. Wót 1. septembra do 7. nowembra jo wóno běžało. Na taki part su pytali za inowatiwnymi a trajucymi idejami, ako pomagaju, serbsku rěc wóžywiś, ju we wšednem dnju lěpjej zakokuliś a z tym serbsku zgromadnosć a identitu zmócniś. A to su dejali byś realizěrujobne projekty z dobrym wótgłosom w zjawnosći a pó móžnosći ze zwiskami ku kooperaciskim partnarjam. Zapódali su se projekty ze wšych stronow Łužyce, teke z Dolneje a srjejźneje Łužyce jo mjazy tymi dogromady 66 zapódanymi projektowymi idejami wjele pódla. Wobźělili su se priwatne wósoby, towaristwa, źiśownje a kubłanišća, młoźinske kluby kaž teke komuny a sociokulturelne institucije.

Cłonki sedymgłowateje jury su byli z Górneje (tśi) a Dolneje (tśi) Łužyce kaž teke ze Slěpego (jaden). Wóni su zapódane ideje fachowje pósuźowali a rozdźělili mytowańske pjenjeze we cełkownej wusokosći 80.000 euro. Do kóńca pśiducego lěta deje se te mytowane projekty zrealizěrowaś.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś