Sćo we Halbje zgubili někogo?

Awtor: Stefanie Krawcojc stwórtk, 25. nowember 2021
Pla wjele rowow we Halbje njejo znate, chto tam lažy. Foto: S.K.

Z Halby/Halbe. Tudy jo w aprylu1945 była tšašna bitwa. Prědna Běłorusojska fronta jo zachopiła ofenziwu na Barliń, zgromadnje z trupami Prědneje Ukrajnskeje fronty jo zawrěła wjeliki kóśeł wokoło stronow wót Halbego do Lubina. Nutśi su byli wjelike źěle nimskego Źewjetego wójska a Stwórte pancerowe wójsko, dogromady 200.000 muskich. K tomu jo pśišło wjele ciwilistow. Stuacija jo była bźez naźeje. Sowjetske wójsko jo wušemu rozkazowarjeju Źewjetego wójska, generaloju Bussemu dał póbitowanje wó kapitulaciji. Busse jo to wótpokazał a wukaz powěźeł: Wezmiśo wše mócy gromadu a wopytajśo pśederjenje do směra pódwjacora! Trupy Bussego su zwětšego wobstojali z młodostnymi, 16 do 17 lět stare a bźez nazgónjenja. Ten wukaz jo był zachopjeńk wjelikego zamrěśa w kótle pla Halbego. Sowjetske zwěstki bombarjow su pśilětali a chyśili bomby do gólow wokoło Tupza (Teupitz), Halby a Serbskego Bukojca. Nisko leśece lětadła su atakěrowali te kolony na połnych drogach a „Katjuše“ (raketowe stśělenje) su stśělali na te nimske trupy a sowjetske granaty su trjefili. Nimske wójsko jo wójowało, zadermo.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś