PŠAŠATA RĚPA

Nazymski cas w źiśowni „Lutki“w Janšojcach

Awtor: Katja Büttnerowa stwórtk, 25. nowember 2021
Nazyma jo dawno zaśěgnuła do janšojskeje źiśownje, a źiśi su se na wšaki part z temu nazyma zaběrali, teke spiw z instrumentami pśewóźili. Foto: Katja Büttnerowa

Lube źiśi,

nowember źo na kóńc, ako cytaśo teke zwjercha w našom tšojeńku k prědnemu adwentoju. Smy měli južo chłodne dny. Co měniśo – su to hyšći nazymske dny abo južo zymske dny? No, zawěsće buźośo groniś: „Mamy ga hyšći nazymu!“ A to jo pšawje. Ale ga se pón zachopijo zyma? To wótwisujo wót wiźenja. Meteorologiski zachopjeńk zymy jo prědny december. To jo južo w pśiducem tyźenju. Kalendariski zachopjeńk zymy jo akle 21. decembra. Co se wam lěpjej spódoba? Na kuždy pad: Typiske „nazymske“ aktiwity se něnto hyšći góźe, teke gaž młoge wót was budu prědny adwent zawěsće juž z pjacenim plackow zachopiś (cytajśo našu baseń k tomu). W janšojskej źiśowni jo tema „nazyma“ gano hyšći cele prezentna była. Cytajśo sami.

artikel pógódnośiś
(0 )
Pšosym zalogujśo se, cośo-li komentar dodaś
 

Pśiźo k Wam do domu z postom
abo roznosowaŕ Wam jen pśinjaso

  • nejnowše powěsći wót serbskego žywjenja
  • tšojenja, reportaže, portreje, měnjenja
  • ze serbskich jsow a z města

Nowy Casnik skazaś


połny pśistup za Nowy Casnik online a za e-paper

  • cełe wudaśe k lazowanju online
  • archiw slědnych wudaśow
  • fotografije woglědaś, artikele komentěrowaś

Nowy Casnik online skazaś